علم خدا

  علم خدا، این مفهوم از ریشه «ع ل م» ۱۴۴ بار آمده است. در این مقاله واژه‌های «علم» که مربوط به اسماء و صفات و تعلیم و تعلّم است، آورده نشده و در مقالات جداگانه‌ای آمده است. چکیده: علم خدا همه چیز را فرا گرفته است و علم او ادامه مطلب