عرش خدا

  عرش خدا، مقامی که فرمان‌ها و اوامر خدا از آن‌جا صادر می‌شود، این مفهوم، با واژه «عرش» ۲۰ بار آمده است. چکیده: پروردگار، صاحب عرش است. او پروردگار عرشِ کریم است. منزّه است پروردگار عرش، از آن‌چه وصف می‌کنند. او آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آن دو است ادامه مطلب