عدالت

  عدالت، هر چیز را در جای خود گذاشتن، این مفهوم از مادّه «ع د ل» ۱۸ بار آمده است. چکیده: خدا به عدل فرمان می‌دهد. سخن پروردگار به راستی و عدل تمام شده است. پیامبر فرمان یافته‌ است که میان مردم به عدالت رفتار کند. نباید دشمنی گروهی، شما ادامه مطلب