عجم

  عجم، غیر عرب، این مفهوم از مادّه «ع ج م» ۴ بار آمده است. چکیده: اگر قرآن را بر یکی از عجم‌ها، نازل می‌کردیم و پیامبر آن را برای آنان می‌خواند، به آن ایمان نمی‌آوردند. اگر آن را قرآنی عجمی قرار داده بودیم، می‌گفتند: چرا آیات آن به تفصیل ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: