عجله

  عجله، شتاب، این مفهوم از مادّه «ع ج ل» ۳۴ بار آمده است. چکیده: انسان از عجله آفریده ‌شده است. انسان، عجول است. اگر خدا برای مردم، بدی را با همان عجله می‌خواست که آنان خیر را می‌خواهند، مدّت آنان، به سر آمده بود. کافران عذاب را با عجله ادامه مطلب