صف

  صف، قرار گرفتن با نظم و ترتیب، این مفهوم از مادّه «ص ف  ف» ۱۲ بار آمده است. چکیده: سوگند به صف ‌بستگان که صف بسته‌اند. فرشتگان صف بستگان هستند. به‌راستی خدا کسانی را که در راه او صف بسته، جنگ می‌کنند، دوست دارد. در آن روز همه به ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: