شناختن

  شناختن، آگاهی، این مفهوم از مادّه «ع ر ف» ۲۴ بار آمده است. چکیده: خدا شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار داد تا یکدیگر را بشناسید. او آیات خود را به شما نشان می‌دهد پس آن را خواهید شناخت. کافران نعمت خدا را می‌شناسند و انکار می‌کنند. اهل‌کتاب همان‌گونه ادامه مطلب