شمارش

  شمارش، به عدد آوردن، این مفهوم از مادّه «ع د د» ۳۶ بار و «ح ص ی» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا هر چیزی را به عدد برشمرده است. هر چیزی را ثبت‌شده برشمرده است. خدا همه بندگان را شمرده و به عدد آورده است. عدد ماه‌ها نزد ادامه مطلب