شفاعت

  شفاعت، واسطه شدن، این مفهوم از مادّه «ش ف ع» ۳۰ بار آمده است. چکیده: شفاعت از آن خدا است. برای شما شفیعی غیر از خدا نیست. روز قیامت شفاعتی نیست و شفاعت سودی ندارد مگر کسی که خدا بخواهد و به او اجازه دهد و از او و ادامه مطلب