شریعت

  شریعت، راه و روش، این مفهوم از مادّه «ش ر ع» ۴ بار آمده است. چکیده: ما برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم. برای شما از دین همان را تشریع کرد که به نوح سفارش کرد. تو را بر شریعتی از امر قرار دادیم ادامه مطلب