شراب

  شراب، باده، این مفهوم از مادّه «خ م ر» ۶ بار و با واژه «رحیق» ۱ بار و  با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: از میوه نخل‌ و انگور، شراب مستی‌بخش گرفته می‌شود. در شراب، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی زیان آن ادامه مطلب