شب‌‌زنده‌داری

  شب‌‌زنده‌داری، ارتباط با خدا در شب، این مفهوم با واژه «تَهجُّد» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ای پیامبر، شب را به پا خیز مگر اندکی از آن را. پاسی از شب را زنده بدار که پروردگار، تو را به مقامی ستوده ادامه مطلب