شایعه

  شایعه، خبر مشکوک انتشاریافته، این مفهوم  با واژه «شیع» ۱ بار، «أذاعوا» ۱ بار  و «مُرجفون» ۱ بار  و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.  چکیده: هنگامی که شایعه‌ای به شما رسید، نباید آن را انتشار دهید. باید آن را بررسی کنید و به اهل آن ارجاع ادامه مطلب