سرما و گرما

  سرما و گرما، برودت و حرارت، این مفهوم از مادّه «ح ر ر» ۴ بار، «ب ر د» ۴ بار و با واژه «زمهریر» ۱ بار و «دفء» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا برای شما لباس‌هایی مقرّر کرد تا شما را از گرما حفظ کند. در چهارپایان برای ادامه مطلب