زنده

  زنده، جاندار، این مفهوم با واژه حی ۸۴ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا زنده است. او زنده پاینده است. بر آن زنده‌ای که نمی‌میرد، توکّل کن. خدا زنده می‌کند و می‌میراند. مردگان را زنده می‌کند. زنده را از مرده و مرده را ادامه مطلب