زكات

  زکات، ‌آن‌چه از مال می‌دهند تا پاک شود، این مفهوم با واژه زکات ۳۰ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: زکات بدهید. زکات دادن از نیکی است. با زکات دادن در حالی‌که خشنودی خدا را می‌خواهید، فزونی می‌یابید. ولیّ مومنان، یاری‌دهندگان خدا، مردان و ادامه مطلب