رکوع

  رکوع، خم شدن و فروتنی برای عبادت، این مفهوم از مادّه «رک ع» ۱۳ بار آمده است. چکیده: مومنان رکوع‌کنندگان هستند. محمّد و کسانی که با او هستند، رکوع می‌کنند. ای مومنان، رکوع کنید و خدا را بپرستید. تکذیب‌کنندگان، رکوع نمی‌کنند. [مومنان] توبه‌کنندگان، … رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان، امرکنندگان به ادامه مطلب