روابط جنسی

  روابط جنسی، آمیزش، این مفهوم با واژه «باشِروهن» ۲ بار و «رَفث» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا انسان را از نفس واحدی آفرید و جفت او را از آن پدید آورد تا به آن آرام گیرد پس چون با او درآمیخت ادامه مطلب