رحمت

  رحمت، مهربانی، این مفهوم از مادّه «ر ح م» ۱۴۴ بار و واژه «رَوح» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا صاحب‌رحمت است و رحمت را برای خود مقرّر کرده است. او بادها را پیشاپیش رحمت خود می‌فرستد. از رحمت خود برای شما شب و روز را قرار داد. میان ادامه مطلب