ربّانیون

  ربّانیون، آموزگاران توحید، این مفهوم از مادّه «ر ب ب» ۴ بار آمده است. چکیده: برای هیچ پیامبری سزاوار نیست به مردم بگوید، به جای خدا بندگان من باشید بلکه باید بگوید: ربّانی باشید. مردان ربّانی بسیاری همراه پیامبران جنگ کردند و سستی نکردند و از خدا خواستند تا ادامه مطلب