ایثار

  ایثار، دیگران را بر خود مقدّم داشتن، این مفهوم با عبارت «یؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: انصار با وجود نیاز، مهاجران را بر خود ترجیح می‌دادند. نیکوکاری این است که از آن‌چه دوست دارید، انفاق کنید و مال را ادامه مطلب