اوقات

  اوقات، وقت‌ها، این مفهوم از واژه «ضحی» ۲ بار،  «فجر» ۴ بار و «فلق» ۱ بار و از مادّه «ص ب ح» ۱۵ بار، «ع ش ی» ۱۳ بار، «غ د و» ۱۰ بار، «ب ک ر» ۹ بار، «ا ص ل» ۷ بار، «ش ر ق» ۳ بار، ادامه مطلب