انتقام

  انتقام، مقابله به مثل، این مفهوم از مادّه «ن ق م» ۱۷ بار و با آیه‌ای که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا صاحب‌‌انتقام است. او از مجرمان انتقام‌گیرنده است. هر کس پس از ایمان آوردن، به کارهای سابق خود برگردد، خدا از او انتقام می‌گیرد. او ادامه مطلب