امر خدا

  امر خدا، مشیت خدا، این مفهوم از مادّه «ا م ر» ۱۱ بار آمده است چکیده: خلق و امر برای خدا است. امر خدا جز یک بار نیست، مانند چشم برهم زدنی. امر خدا هر گاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش پس ادامه مطلب