الگو

  الگو، سرمشق، این مفهوم با واژه «اُسوه» ۳ بار آمده است. چکیده: ابراهیم در بیزاری از شرک و مردم مشرک الگویی نیکوست، جز در مورد آمرزش‌خواهی برای پدر مشرکش خود. رسول خدا الگویی نیکو برای کسانی است که به خدا و روز بازپسین امید دارند. به یقین براى شما ادامه مطلب