اصحاب قریه

اصحاب قریه، یکی از اقوام عذاب شده، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: اصحاب قریه ساکنان شهری بودند که برای آنها پیامبرانی فرستاده شد. آنها پیامبران را تکذیب کردند و خداوند آنها را عذاب کرد. خداوند به پیامبر می‌فرماید: برای مردم از آن شهری که پیامبران به آنجا آمدند، ادامه مطلب