اصحاب قریه

  اصحاب قریه، یکی از اقوام عذاب شده، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: اصحاب قریه ساکنان شهری بودند که برای آنها پیامبرانی فرستاده شد. آنها پیامبران را تکذیب کردند و خدا آنها را عذاب کرد. برای مردم، آن شهری مثل بزن، آنگاه که پیامبران به آنجا آمدند. هنگامی ادامه مطلب