اسراف

  اسراف، زیاده‌روی و تجاوز از حد اعتدال، این مفهوم از مادّه «س ر ف» ۲۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: بخورید، بیاشامید و اسراف نکنید. خدا اسرافکاران را دوست ندارد. برای اسرافکاران آن‌چه انجام می‌دادند، زینت داده شده است. هر کس مظلوم کشته ادامه مطلب