استطاعت

  استطاعت، توانایی، این مفهوم از مادّه «ط و ع» ۴۲ بار آمده است. چکیده: هر چه استطاعت دارید، از خدا پروا کنید، بشنوید، اطاعت کنید و انفاق کنید. آن‌چه استطاعت دارید، در برابر کافران از نیرو و اسب‌های آماده فراهم کنید. هر کس استطاعت داشته باشد، حج خانه به ادامه مطلب