اجتناب

  اجتناب، دوری کردن، این مفهوم آن از مادّه «ج ن ب» ۱۲ بار آمده است. چکیده: از طاغوت و زشتکاری‌ها و گناهان بزرگ اجتناب کنید. بدبخت‌ترین‌ترین مردم، از پند گرفتن اجتناب می‌کند و باتقواترین مردم از آتش دوزخ. در حقیقت در میان هر امّتی فرستاده‌ای برانگیختیم تا خدا را ادامه مطلب