آشکار

  آشکار، پیدا، این مفهوم از مادّه «ج ه ر» ۱۵ بار آمده است.  چکیده: خدا آشکار و پنهان را می‌داند. او آشکار کردن سخن درباره بدی را دوست ندارد جز کسی که بر او ستم شده باشد. خدا را بدون صدای آشکار یاد کن. نماز خود را نه با ادامه مطلب