آزادی عقیده

  آزادی عقیده، حق انتخاب دین، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا با فرستادن پیامبر و کتاب، راه را از بیراهه مشخص کرده است. هیچ کس مجبور به پذیرش دین نیست ولی هر کس مسئول انتخاب خویش است و نتیجه آن را دریافت ادامه مطلب