گمراهی

  گمراهی، ضلالت، این مفهوم از مادّۀ «ض ل ل» ۱۷۵ بار آمده است. چکیده: پس از آمدن پیامبران، برخی هدایت و برخی گمراه شدند. بعد از حق جز گمراهی چیست؟ هر کس از هدایت خدا پیروی کند، گمراه نمی‌شود. خدا بر آن نیست که قومی را پس از آن‌که ادامه مطلب