پلیدی

پلیدی، آلودگی، این مفهوم با واژۀ خَبیث ۱۶ بار، رِجس ۹ بار، رِجز ۲ بار و نَجِس ۱ بار و تَفَثَ ۱ بار آمده است. چکیده: خدا برخی افراد، اعمال و بعضی چیزها را پلید دانسته است و از پلیدی‌ها نهی مي‌کند. او در قیامت پلید را از پاک جدا ادامه مطلب