قهّار

  قهّار، سخت چیره‌شونده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قهّار» ۶ بار آمده است. چکیده: خدا یگانه قهار است. جز خداى یگانه قهّار، معبودى نیست. فرمانروایى در روز قیامت، از آنِ خدای یگانه قهّار است. آن روز مردم در برابر خداى یگانه قهّار ظاهر می‌شوند. اگر خدا مى ادامه مطلب