عمل

  عمل، کردار، این مفهوم از مادّه «ع م ل» ۲۷۷ بار آمده است. چکیده: خدا آسمان‌ها و زمین و آن‌چه روی زمین است و مرگ را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک در عمل نیکوتر هستید. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خدا است تا کسانی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: