عبادت

  عبادت، پرستش، این مفهوم از مادّه «ع ب د» ۱۴۳ بار آمده است. چکیده: خدا جن و انس را آفرید تا او را بپرستند. خدا، پروردگار خود را که آفریننده هر چیزی است و  امر را تدبیر می‌کند بپرستید باشد که تقوا پیشه کنید. خدا را بپرستید باشد که ادامه مطلب