شادی

  شادی، سرور، این مفهوم از مادّه «ف ر ح» ۲۲ بار، «ب ش ر» ۸ بار، «س ر ر» ۴ بار، «ف ک ه» ۴ بار و با واژه «نَضره» ۲ بار، «ناضره» ۱ بار و «ناعِمه» ۱ بار آمده است. چکیده: مردم به زندگی دنیا شادمان می‌شوند، در ادامه مطلب