سپاه

  سپاه، لشکر، این مفهوم از ماده «ج ن د» ۲۹ بار آمده است. چکیده: سپاهیان آسمان‌ها و زمین، از آنِ خداست. سپاه خدا پیروز است. تعداد سپاهیان پروردگار را کسی جز او، نمی‌داند. خدا با سپاهیانی که دیده نمی‌شود، مومنان را یاری می‌کند. کافران سپاهی شکست‌خورده هستند. سپاهیان ابلیس ادامه مطلب