سنگ‌‌دلی

  سنگ‌دلی، سخت‌دلی، این مفهوم با عبارت «قَسَت قلوب» و نظایر آن ۶ بار، «اُشدُد علی قلوبهم» ۱ بار و «غلیظ‌ القلب» ۱ بار آمده است. چکیده: وای بر سخت‌دلانی که یاد خدا نمی‌کنند. آنها در گمراهی آشکاری هستند. مومنان، مانند کسانی که در گذشته دل‌هایشان سنگ شد، نباشید. خدا ادامه مطلب