سرقت

  سرقت، دزدی، این مفهوم از مادّه «س ر ق» ۸ بار آمده است. چکیده: دست زن و مرد دزد را به عنوان کیفر، قطع کنید. در زمان یوسف کیفر دزد، خود آن شخص بوده است. یکی از شرط‌های بیعت زنان با پیامبر، دزدی نکردن آنان بود. مرد و زن ادامه مطلب