سرانجام

  سرانجام، عاقبت، این مفهوم از مادّه «ع ق ب» ۳۹ بار و با واژه «مآب» ۱۰ بار آمده است. چکیده: خدا بهترین سرانجام است. سرانجام کارها به سوی خدا و از آن خدا است. فرجام نیکو نزد اوست. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، فرجامی نیکو دارند. ادامه مطلب