سبقت

  سبقت، پیشی گرفتن، این مفهوم با ماده «س ب ق» ۲۶ بار  و «ق د م» ۴ بار آمده است. چکیده: نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز سبقت گیرد. شما بر ما نتوانید سبقت بگیرید. چون سرآمد هر امتی فرارسد، نه ساعتی ادامه مطلب