سبزیجات

  سبزیجات، گیاهان خوردنی، این مفهوم با واژه «قضبا» ۱ بار و «بَقل» ۱ بار، «فوم» ۱ بار، «بَصَل» ۱ بار، «یَقطین» ۱ بار و  »قثاء» ۱ بار آمده است. چکیده: به وسیله آب برای شما از زمین سبزی رویاندیم تا استفاده شما و دام‌هایتان باشد. بنی‌اسرائیل از موسی خواستند ادامه مطلب