زندان

  زندان، حبس، این مفهوم از مادّه « س ج ن» ۱۰ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: یوسف را به زندان انداختند پس از مدّتی خدا او را از زندان بیرون آورد. فرعون به موسی گفت: اگر غیر از من خدایی بگیری، تو ادامه مطلب