راه

  راه، مسیر، این مفهوم با واژه سبیل ۱۶۳ بار، طریق ۹ بار، صراط ۱۲، سلک ۳ بار، نجد ۱ بار و جُدَد ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر فراز شما هفت راه آفرید. برای آنها در زمین، راه‌ها قرار داد تا هدایت شوند. در برخی کوه‌ها راه‌هایی به ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: