راستی

  راستی، صداقت، این مفهوم از مادّه «ص د ق» ۹۹ بار آمده است. چکیده: خدا از راستان است. سخن پروردگارت به راستی و عدالت، تمام شده است. در سخن راستگوتر از خدا نیست. ادریس، ابراهیم، یوسف و مریم راست‌پیشه بودند. کسی که به خدا، روز بازپسین، فرشتگان، کتاب و ادامه مطلب