دنیا

دنیا، عالمِ مقابلِ آخرت، این مفهوم با واژة دنيا ۱۱۵ بار، اولي ۵ بار، عاجله ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: دنيا از آن ِخدا است. ستايش در دنيا نيز از آنِ او است زندگي دنيا جز بازيچه، بيهودگي، آرايش، فخرفروشي، فزون جويي در ادامه مطلب