دشمنی

دشمنی، عداوت، این مفهوم از مادّۀ «ع د و» ۵۵ بار، «ق ل ی» ۲ بار و «ش ن أ» ۲ بار و عبارت اَلَدُّ الخِصام ۱ بار آمده است. چکیده: خدا دشمن کافران است. شیطان و کافران دشمن آشکار شما هستند. برخی از همسران و فرزندان نیز دشمن شما ادامه مطلب