جهنم

جهنّم، دوزخ، این مفهوم با واژۀ جَهَنَّم ۷۷ بار، جَحیم ۲۶ بار و سَقَر ۴ بار آمده است. چکیده: جهنّم زندان و کمینگاهی است که بد سرانجام و بد بازگشتگاهی است. کافران، منافقان، مشرکان، مجرمان، گمراهان ، کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، آنان که خواهان دنیای زودگذر هستند و ادامه مطلب