تکبر

تکبّر، خود برتربینی، این مفهوم از مادّۀ «ک ب ر» ۱۰ بار و واژۀ مُختال ۳ بار و عبارت ثانیَ عِطفِه ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خداوند صاحب کبریا و برتری است. او متکبّرانِ فخرفروش را دوست ندارد. تکبّر آثار سوء دنیوی و ادامه مطلب